Рефераты

Билеты: Raюoрnas uzskaite, paрizmaksas, kalkulвcija un analоze

Билеты: Raюoрnas uzskaite, paрizmaksas, kalkulвcija un analоze

LLU Ekonomikas fakultātes

Ekonomikas specialitātes neklātienes

kontroldarbs

ražošanas uzskaite, pašizmaksas kalkulācija un analīze

Jelgavā,

1999.

1. Kādi ir izmaksu un atdeves uzskaites un pašizmaksas

kalkulācijas uzdevumi grāmatvedībā un

perspektīvajā plānošanā?

Vadības grāmatvedībā izmaksu uzskaite un pašizmaksas

aprēķini ir uzņēmuma iekšējās uzskaites

svarīgākās sastāvdaļas un veido paralēli

finansu grāmatvedībai otru uzņēmuma kopējās

grāmatvedības nozari. Izmaksu uzskaite vadības

grāmatvedībā ir visdinamiskākā fāze visā

uzņēmuma uzskaitē.

Tās galvenais uzdevums palīdzēt vadībai plānot un

kontrolēt saimniecisko darbību. Īpašos pārskatos

apkopota visa grāmatvedības informācija palīdz

vadītājiem atrisināt saimnieciskās darbības

problēmas.

Izmaksu un atdeves galvenais uzdevums ir plānošana un kontrole:

· Plānošanas uzdevums - darbības

mērķu izvēle un līdzekļu noteikšanu to

sasniegšanai. Plānojot jārod pamatota atbilde

aprēķiniem: ko uzņēmums grib sasniegt? kas , kā un kad

jādara iecerētā mērķa sasniegšanai?

· Kontroles uzdevums – sekot

uzņēmējdarbības atbilstības plānam. Kontroles

sistēmai jākonstatē novirzes no tāmes jeb budžeta

rādītājiem, kurus par katru darbības veidu vēl pirms

attiecīgā pārskata perioda sastāda, lai

salīdzinātu faktiskos sasniegumus ar plānotajiem.

Izmaksu un atdeves grāmatvedības darbība vērsta

galvenokārt uz nākotni, ietverot arī tagadni, bet daudz

mazāk – pagātni.šos grāmatvedības pārskatus

sastāda īsākam periodam nekā finansu

grāmatvedībā.

Izmaksu un atdeves grāmatvedībai jādod pamatojums

pašražoto krājumu – gatavo un negatavo izstrādājumu,

pašražoto materiālu un nepabeigto pasūtījumu

novērtēšanai, kas nepieciešams šo krājumu

atspoguļošanai finansu uzskaitē, it īpaši

pārskata bilancē, t.i., veic aprēķinot

izstrādājuma pašizmaksu, jo tas ir galvenais kritērija

krājumu novērtēšanā.

Tiešie izmaksu un atdeves aprēķinu daļas uzdevumi:

1) uztvert visas pārskata periodā ar pamatdarbību

saistītās izmaksas un ieņēmumi, un, tās

salīdzinot, noteikt pamatdarbības sniegumu jeb atdevi;

2) noteikt vienā aprēķinu periodā ražotās

produkcijas pašizmaksu un tās pārdošanas finansu

rezultātu;

3) noteikt vienas vienības produkcijas pašizmaksu – faktisko,

plānoto;

4) kontrolēt pamatdarbības atmaksāšanos;

5) kontrolēt budžetos noteiktā izmaiņu

līmeņa ievērošanu;

6) kontrolēt pamatdarbības atmaksāšanos, kā

arī atsevišķu produkciju veidu rentabilitāti;

7) dot pamatojumu plānošanai un lēmumu pieņemšanai.

Šo uzdevumu veikšanai visas izmaiņas grupē:

1) pa izmaksu veidiem jeb posteņiem;

2) pa izmaksu rašanās vietām;

3) pa izmaksu nesējiem.

Izmaksu un atdeves aprēķiniem jādod atbilde uz sekojošiem

jautājumiem:

a) Kādas izmaksas izveidojušās?

b) Kur izmaksas ir izveidojušās?

c) Uz ko attiecas izmaksas?

2. Ar ko atšķiras integrētā grāmatvedība no

dalītās grāmatvedības?

Integrētā grāmatvedībā visas izmaksas uzskaita

vienotā kontu sistēmā, kas izveidota uz vienota kontu plāna

un vienotas bilances bāzes.

Integrālās sistēmas trūkumi:

1) Izmaksu uzskaitei jāatver liels skaits

kontu, kas apgrūtina grāmatvedības darbu un pieļauj

kļūdīšanos kontu kodos dokumentu apstrādē.

2) Izzūd starpība starp

jēdzieniem “izdevumi” un “īzmaksas” , nav tieši redzama

izdevumu struktūra pa izdevumu jeb izmaksu elementiem. Vajadzīgi

papildrēķini.

3) Pašizmaksu var kalkulēt tikai

viens darbinieks – bilancspējīgs grāmatvedis. Nav

iespējama darba dalīšana izmaksu uzskaitē un

pašizmaksas kalkulācijā.

4) Nav atdalīta uzņēmuma

konfidenciālā informācija no vispārpieejamās

informācijas.

5) Pats sadalījums kontos neatbilst

galvenajiem gada pārskata dokumentiem – pārskata bilances un

peļņas zaudējuma aprēķina

sastādīšanas prasībām, prasa papildus

aprēķinus.

6) Nav iespējamas

pārrēķinātas kalkulētās cenas materiālu

patēriņam un pamatlīdzekļu nolietojumam, kā arī

citu kalkulēto izmaksu lietošana pašizmaksu

aprēķināšanā.

7) Grūti apvienot divas galvenās

uzskaites prasības:

- informācija par uzņēmuma

finansu stāvokli;

- uzņēmuma vadības

nodrošināšana ar lēmumu pieņemšanai

nepieciešamo iekšējo informāciju.

8) Apgrūtināta izmaksu kontrole un

īsāku pārskata periodu lietošana izmaksu uzskaitē,

salīdzinot ar finansu grāmatvedību.

9) Uzņēmuma darbības finansu

rezultāta noskaidrošana iespējama tikai pēc kontu

slēgšanas reizi ceturksnī vai gada beigās. Cieš

grāmatvedības operativitāte un vadība saņem

novēlojošos informāciju.

Dalītā grāmatvedībā pilnīgi tiek

atdalīta finansu uzskaite no izmaksu uzskaites, un abas šīs

grāmatvedības daļas vairs nav saistītas ar

divkāršo ierakstu. Finansu rezultāta

aprēķināšana notiek, finansu grāmatvedību

tieši salīdzinot uzņēmuma ieņēmumus ar

izdevumiem, bez gatavās produkcijas pašizmaksas aprēķiniem

un kalkulācijas noviržu iegrāmatošanas šīs

finansu grāmatvedības kontu sistēmā.

Dalītā grāmatvedība:

1) finansu grāmatvedība;

2) izmaksu un atdeves grāmatvedība jeb

vadības grāmatvedība.

Dalītās grāmatvedības trūkums

vispārpieejamā informācija ir atdalīta no

iekšējās, konfidenciālās informācijas.

Dalītā grāmatvedība nodrošina racionālu darba

dalīšanu un ļauj veidot uzņēmama

efektīvāku izmaksu kontroles sistēmu.

Ja izmanto dalīto grāmatvedību, izmaksu uzskaiti var

iekārtot divejādi:

1) izmaksas uzskaitīt kontos, informāciju grupējot pa

izmaksu vietām un pa izmaksu nesējiem.

2) statistikā jeb tabulu formā, kad informāciju uzreiz no

pirmdokumentiem ievieto īpašās aprēķinu

tabulās.

Galvenā priekšrocība – finansu rezultātu var bez

grūtībām aprēķināt katru mēnesi, arī

produkcijas faktisko pašizmaksu var aprēķināt

ikmēnesi, tā kontrolējot ražošanas efektivitāti

īsos laika periodos.

3. Kā veic kalkulāciju ar dalīšanu:

- vienpakāpes kalkulāciju ar dalīšanu;

- vairākpakāpju kalkulāciju ar

dalīšanu (procesa kalkulāciju)?

Kalkulācija ar dalīšanu izmanto , ja uzņēmums

ražo tikai viena veida produkciju, piemēram, HES, viena

minerāla ieguves raktuvēs u.c.

Vienpakāpju kalkulācija ar dalīšanu – dalot visu

izmaksu kopumu ar saražotās produkcijas vienību daudzumu:

pārskata perioda izmaksu kopsumma = produkcijas 1

vienības

pārskata perioda ražoto produkciju daudzums

ražošanas pašizmaksa

Jāņem vērā:

1) produkcijas vienībām jābūt nosacīti

vienādām, visā ražošanas procesā un tās

ražo masveidā;

2) nedrīkst pieļaut izmaiņas gatavās produkcijas un

pusfabrikātu krājumos.

Tādēl to lieto samērā reti. Kalkulāciju ar

dalīšanu tomēr var lietot tad, ja iespējams skaidri

noteikt katra izstrādājuma tiešās izmaksas un uz katru

uzstrādājuma veidu sadalīt vispārējās izmaksas,

aprēķinot katra izstrādājuma veidu kopējās

izmaksas, ja vienlaikus ar šo produkciju tajā pašā

ražošanas procesā netiek iegūts vēl kāds cits

produkcijas veids.

Vairākpakāpju kalkulācija ar dalīšanu

gadījumā, kad gatavās produkcijas ražošana notiek

vairākās fāzēs un vairākās izmaksu vietās,

mainās arī krājumu atlikumi.

Formula:

1. izmaksu vietas ražošanas izmaksas + 2. izmaksu vietas

ražošanas izmaksas +

izgatavoto 1.pusfabrikātu daudzums izgatavoto 2.pusfabrikātu

daudzums

+ . n izmaksu vietas ražošanas izmaksas +

vadīšanas un noieta izmaksas =

izgatavoto gatavās prod. daudzums pārdotās prod.daudzums

= viena pārdota izstrādājuma vienības pašizmaksa

4. Kā nosaka peļņas slieksni viena veida produkcijas

ražošanai?

Aprēķināmais lielums ir pārdodamās produkcijas

daudzums pārdošanas cenās, t.i,peļņas

sliekšņa rādītājs, un to apzīmē ar

x – kā nezināmo lielumu,

Rc – vienas produkcijas vienības pārdošanas cenu

V – vienas produkcijas vienības variablās izmaksas

F – uzņēmuma fiksēto izmaksu kopsummu.

Formula:

Rc * x = VX + F + O (pie peļņas = 0)

Tā kā Rc – V ir vienas izstrādājuma vienības seguma

summa, tad peļņas sliekšņa aprēķina formulu var

vienkāršot:

Rc X = F : Rc – V

jeb

peļņas slieksnis = fiksētās izmaksas : 1 vienības

seguma summu.

Šo formulu lietošana rāda arī to, cik liela nozīme

ir pareizai kopējās izmaksu summas sadalīšanai

variablajās un fiksētājās izmaksās. Ja šī

sadale būs veikta pavirši un kļūdaini, kļūdaini

būs arī peļņas sliekšņa aprēķinu

rezultāti.

Peļņas sliekšņa analīze vispār ir lietojama

tikai ar noteiktu nosacījumu: attiecībai starp

izstrādājuma vienas vienības pārdošanas cenu un

tās variablajām izmaksām jābūt nemainīgai

kā aprēķina bāzes periodā, tā arī

prognozējamā perioda beigās. Citiem vārdiem: seguma summa

vienai izstrādājuma vienībai nedrīkst mainīties

visā aprēķinos prognozējamā laikā.

Uzdevumu risināšana.

5.1. Autotransporta uzņēmums – 1

Aprēķināt viena automobiļa ekspluatācijas izmaksu

gada budžetu:

1) darba izmaksas (Ls):

· Darba alga gadā

8 500

· Darba samaksa par virstundām 10% no pamatalgas

850

· Sociālais nodoklis 28 %

2618

Σ

11 968

2) nosacīti patstāvīgas izmaksas (Ls):

· Amortizācijas atskaitījumi gadā (pēc lineārās metodes)- 25% gadā (a/ m vērtība Ls 14 000)

3 500

· A/m apdrošināšana gadā

50

· Darba izmaksas

11 968

Σ

15 518

3) materiālās izmaksas (Ls):

· Degviela un smērvielas (1 l uz 10 km; 1l = 0,40 Ls;

· nobraukums = 44 000 km)

1 760

· Riepu nodilums (norma – 1 riepu kompl. 0,02 Ls par 1 km)

880

Σ

2 640

4) visu izmaksu kopums uz vienu a/m (Ls):

· Nosacīti patstāvīgas izmaksas

15 518

· Materiālās izmaksas

2 640

· Remonta un tehniskās apkopes izmaksas

450

· Pārējās tiešās izmaksas

100

Σ

18 708

5) viena km pašizmaksa (Ls):

izmaksu kopums = 1 km pašizmaksa

nobraukums gadā

18 708 = 0.425 Ls

44 000

5.3. Ražošanas pašizmaksas kalkulēšanai ar

ekvivalences skaitļiem.

a) aprēķināt ekvivalences skaitļus

atsevišķiem produkcijas veidiem;

b) aprēķināt katra izstrādājuma veida vienas

vienības pašizmaksu.

Izstrādā-jumu veidi:1 vienības pārdoša-nas cenaSaražots vienībuAprēķinā-tie ekvivalen-ces skaitļi

Pārrēķ.

C

vienībās

Vienas

vienības pašizmaksa

Pašizmaksa pa produkcijas veidiem
1234

5

(3 x 4)

6

(C6 x 4)

7

(6 x 3)

A0,803 0001.64 8000.842 520
B0,751 2001.51 8000.79948
C0,504 50014 5000.5252 363
D1,202 2002.45 2801.262 772
E1,101 4002.23 0801.1551 617

Σ 19 460

Σ 10 220

Kopējās ražošanas izmaksas 10 280 – 60 = 10 220

10 220 : 19 460 = 0,525

5.4. Uzzīmēt izstrādājuma “C” peļņas

sliekšņa noteikšanu koordinātu sistēmā.

x – peļņas slieksnis

Rc – vienas produkcijas vienības pārdošanas cena =

36 Ls

V – vienas produkcijas vienības variablās izmaksas = 24 Ls

F – uzņēmuma fiksēto izmaksu kopsumma =

3 000 Ls

Rc * x = VX + F + O (peļņas 0)

36 x = 24 x + 3 000

36 x - 24 x = 3 000

12 x = 3 000

x = 250 peļņas slieksnis – tik daudz

vienību ražojot un pārdodot, uzņēmumam nebūs ne

peļņas, ne zaudējumu.


© 2010 Современные рефераты