Рефераты

Гендерний паспорт Луганської област

Гендерний паспорт Луганської област

1

ГЕНДЕРНИЙ ПАСПОРТ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗМІСТ

Вступ

Показники

1 Демографічні показники

2 Міграція населення

3 Охорона здоров'я

4 Зайнятість та безробіття

5 Пенсійне забезпечення

Висновок

Список джерел

Вступ

Тема курсової роботи «Гендерний паспорт Луганської області».

Мета роботи - згідно статистичних даних Держстандарту України по Луганській області розробити гендерний паспорт області з наданням демографічних показників, міграції населення, охорони здоров'я, зайнятості та безробіття, пенсійного забезпечення.

Показники:

1. Демографічні показники

Розподіл населення Луганської області за статтю (2001, 2005-2008)

Розподіл населення Луганської області за віковими групами (2006-2008)

Розподіл народжених за статтю по Луганській області (2001, 2005-2008)

Відпустки по догляду за дитиною у Луганській області (2005-2008)

Розподіл померлих за статтю по Луганській області (2001, 2005-2008)

Розподіл померлих за статтю та окремими віковими групами по Луганській області (2006-2008)

Середня очікувана тривалість життя при народженні (2002-2007)

Шлюбний стан населення Луганської області (за даними переписів населення (1989, 2001)

Розподіл осіб, які вступили до шлюбу, за віком по Луганській області (2001, 2005-2008)

Співвідношення шлюбів та розлучень (2005-2008)

Розподіл мігрантів за статтю та потоками по Луганській області (2007-2008)

Розподіл мігрантів за віком по Луганській області за 2008 рік

Міграційна активність населення за віком мігрантів Луганської області за 2008 рік

2. Міграція населення

Розподіл мігрантів за статтю та потоками по Луганській області

Розподіл мігрантів за віком по Луганській області за 2008 рік

3. Охорона здоров'я

Стан здоров'я населення (2006-2008)

Кількість зайнятих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам (2006-2007)

Травматизм на виробництві (1991, 2001, 2005-2007)

Розподіл померлих за статтю та окремими причинами смерті по Луганській області (2005-2008)

4. Зайнятість та безробіття

Кількість фактично вивільнених осіб у Луганській області (2006-2008)

Рівень безробіття населення за віковими групами та статтю (2007)

Рівень зайнятості населення за статтю та віковими групами (2006-2007)

Кількість штатних працівників по Луганській області (2005-2008)

Працевлаштування незайнятих громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості Луганської області (2006-2008)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників (за статтю,2006-2008 )

5. Пенсійне забезпечення

Середній рівень річного доходу пенсіонерів (2006-2008)

Вікові групи населення, основним джерелом доходів яких є трудова пенсія (2006-2008)

1 ДЕМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Сьогодні країна потерпає від поєднання дії економічної, екологічної і демографічної криз, які посилюють одна одну і не дають їй вийти на шлях підвищення рівня життя населення і сталого соціально-економічного розвитку. Демографічні процеси є індикаторами суспільних явищ, відображенням тих чи інших змін.

Наприкінці 80-х років у сфері відтворення населення Луганської області почали домінувати негативні процеси, які згодом переросли в демографічну кризу.

Структура населення за статтю та віком суттєво впливає на природний та міграційний рух населення. Нормальне відтворення населення вимагає рівноваги чоловіків та жінок у його структурі. Особливо це важливо у дітородному і працездатному віці. Порушення балансу ускладнює укладання шлюбів, збільшує ризик розлучень, призводить до появи неповних сімей.

Динаміка статево-вікової структури населення області свідчить про стабільну перевагу жінок у його загальній чисельності. За офіційними даними, загальна чисельність чоловіків Луганської області складає 45,7%, жінок -54,3%.

Кількість сільського населення взагалі нижча, порівняно з міським. Спостерігається різниця у співвідношенні між чоловіками та жінками: в сільській місцевості цей показник більш збалансований.

Як і стать, вік є демографічною ознакою людини і багато в чому визначає її соціальну роль, місце в суспільстві.

Законодавство України передбачає можливість надання права на відпустку по догляду за дитиною як матері, так і батьку.

Відпустки по догляду за дитиною в Луганській області

Проблеми старіння, що характерні для демографічної ситуації в Україні в цілому, не обминули Луганську область. Загальне скорочення населення відбувається за рахунок природного скорочення, причому це стосується обох статей. Основні причини природного скорочення населення - зниження протягом тривалого часу рівня народжуваності та високий рівень смертності.

Серед чоловіків і жінок існує різниця рівнів смертності. Так, в усіх вікових групах смертність чоловіків перевищує смертність жінок.

Лише в одній віковій категорії кількість померлих жінок більша кількість померлих чоловіків - від 65 років та старше.

Шлюбний стан населення Луганської області (за даними переписів населення)

До минулого року існувала незначна тенденція до підвищення кількості зареєстрованих шлюбів. Зниження цього показника у 2008 році є циклічним, воно спостерігається у високосні роки.

Спостерігається стала тенденція перевищення майже вдвічі кількості розлучень у співвідношенні до кількості зареєстрованих шлюбів. Причинами цього є: психологічна неготовність до шлюбу, економічні та фінансові проблеми, легковажне ставлення до шлюбу, негативні звички, прояви насильства у сім'ї тощо.

2 МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ

Міграції належать до найскладніших для дослідження демоекономічних процесів. їх складність як об'єкта наукового пізнання обумовлена такими особливостями:

- небіологічним характером міграцій: якщо народжуваність і смертність включають як фізіологічні, так і соціально-економічні компоненти, і навіть основою трудової активності є потяг до задоволення передусім біологічних потреб організму, то фізіологічної необхідності у зміні місця проживання у людини немає;

- можливістю багаторазових переміщень індивіда: народження та смерть є одиничними подіями, шлюби і розлучення трапляються не так часто, місце ж проживання окремі особи змінюють упродовж життя кілька десятків разів;

- специфікою міграцій як між територіального процесу: якщо природне відтворення та соціальний рух являють собою саморозвиток окремо взятого

населення, то міграція є проявом взаємовпливу двох територіально відокремлених сукупностей людей - кожен акт виїзду з одного регіону спричиняє вселення в інший, причому прибулі вносять у нову спільноту риси демографічної поведінки і працеактивних настанов, панівні серед населення попереднього місця проживання; - проблематичністю обліку міграцій та отримання достовірної і вичерпної інформації з цього компонента демографічного розвитку.

Вплив міграцій на демографічний розвиток полягає у безпосередній зміні чисельності громадян унаслідок прибуття і вибуття контингентів, трансформації статево-вікової структури населення регіонів (яка визначає загальні коефіцієнти народжуваності та смертності) у результаті різного ступеня участі у міграціях представників різних статево-вікових груп, зміні інтенсивності народжуваності через відмінності репродуктивних настанов мігрантів і немігруючого населення, зміні рівня здоров'я, пов'язаному з переїздом, що позначається на показниках смертності.

Розподіл мігрантів за статтю та потоками по Луганській області

Жінок, які здійснюють міграцію, виявляється в 1,3 рази більше, ніж чоловіків.

У темпах внутрішньої міграції співвідношення між жінками і чоловіками скоротилися порівняно з минулим роком (з 1,3 до 0,5 рази).

Знизились темпи зовнішньої міграції. Так, у 2008 році до Луганської області прибуло в 1,03 рази менше людей, ніж у 2007 році, а вибуло в 1,1 рази менше осіб, причому більш активними мігрантами виявляються жінки.

Розподіл мігрантів за віком по Луганській області за 2008 рік.

3 ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Охорона здоров'я населення є однією із найважливіших складових соціально-економічного розвитку суспільства. Людина, її життя і здоров'я -найважливіші соціальні цінності держави, визначені Конституцією України.

Але прикметою сьогодення в Україні є політична та економічна кризи, які призвели до спаду виробництва, скорочення робочих місць та росту безробіття, низького рівня життя та зубожіння більшості населення. Несприятливою є екологічна ситуація та високий рівень комерціалізації галузевих установ.

Всі ці фактори призвели до загального погіршення стану здоров'я населення.

Особливу тривогу викликає розповсюдження таких соціально-небезпечних хвороб, як туберкульоз, венеричні захворювання, ВІЛ-інфекція та СНІД. Активізація цих хвороб найчастіше відбувається під час глибоких соціально-економічних криз у суспільстві.

Стан здоров'я населення (у розрізі статей)

Захворювання

2006

2007

2008

жінки

чоловіки

жінки

чоловіки

жінки

чоловіки

Серцево-судинні

тис.осіб

802250

519510

813857

519459

842421

529263

%

33,4

21,6

34,2

21,9

35,8

22,5

Венерологічні

тис.осіб

5308

1928

5073

2080

4947

2438

%

0,22

0,08

0,21

0,09

0,2

0,1

Сечостатеві

тис.осіб

119545

36185

113975

36447

110483

37369

%

4,97

1,5

4,8

1,5

4,7

1,6

Безпліддя

тис.осіб

11,27

125

1280

143

1243

164

%

0,05

0,005

0,05

0,006

0,05

0,007

ВІЛ/СНІД

тис.осіб

173/21

302/72

225/44

323/112

265/61

413/139

%

0,007/0,0008

0,01/0,002

0,009/0,002

0,01/0,005

0,01/0,003

0,02/0,006

Туберкульоз

тис.осіб

707

1980

692

1769

656

1727

%

0,03

0,08

0,03

0,07

0,03

0,07

Алкоголізм

тис.осіб

5775

34089

6218

33803

6185

34203

%

0,2

1,4

0,26

1,4

0,26

1,45

Наркоманія

тис.осіб

548

3982

541

4120

557

4282

%

0,02

0,16

0,02

0,17

0,02

0,18

Більша частка населення, яка працює в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, - чоловіки. Це призводить до збільшення рівня професійних захворювань та значного рівня смертності серед осіб зазначеної групи населення.

Розподіл померлих за статтю та окремими причинами смерті по Луганській області

Помітна тенденція до скорочення смертельних випадків, пов язаних із репродуктивною функцією жінок.

(к-ть осіб)

Протягом трьох років зберігається тенденція до збереження кількості померлих в обох вікових групах.

Кількість померлих від новоутворень не дуже відрізняється у чоловіків та жінок, але, все одно, в останні роки фіксується більше подібних випадків у чоловіків.

Виявляється постійне збільшення випадків смертності від хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини, і особливо серед чоловіків.

4 ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

Серед вивільнених працівників більшість жінок, але помітна тенденція до скорочення цієї різниці, що пов'язано, в першу чергу, з економічними причинами.

Проблемним залишається працевлаштування жінок, при цьому через меншу їх конкурентноздатність на ринку праці, наслідки такої ситуації для них є більш суттєвими. Незадовільне становище жінок на ринку праці породжує низку проблем: несприятливі тенденції демографічних процесів, значне зменшення народжуваності, погіршення стану здоров'я жінок та дітей, зменшення середньої тривалості життя.

Дані наведеної діаграми свідчать про те, що серед жінок віком до 50 років рівень безробіття вищий за чоловіків, у віковій категорії 50-59 років -навпаки - серед безробітних переважають чоловіки.

Протягом 2006 року на обліку в Луганському обласному центрі зайнятості перебувало 64176 жінок. В 2007 році їх кількість зменшилась до 57569 осіб.

Центрами зайнятості здійснювалися заходи щодо залучення безробітних жінок до зайняття підприємницькою діяльністю та їх фінансової підтримки шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю. Протягом 2007 року 671 жінка одноразово отримала допомогу по безробіттю для організації власної справи.

Дані рівня зайнятості населення у 2006 році свідчать про те, що в усіх вікових групах рівень зайнятості чоловіків вищий за жінок. Ця тенденція зберігається у 2007 році.

Кількість штатних працівників по Луганській області

Види економічної діяльності

2005

2006

2007

2008

жінки

чоловіки

жінки

чоловіки

жінки

чоловіки

жінки

чоловіки

Всього

319249

289560

316216

286264

315504

284969

311016

270045

Сільське господарство,

мисливство та пов'язані з

ним послуги

9896

16254

8398

13082

7395

11790

3440

8715

Лісове господарство та

пов'язані з ним послуги

522

1687

510

1617

514

1565

209

764

Промисловість

113346

174086

108451

170433

105359

170006

97530

160055

Будівництво

5656

16546

5476

16071

4830

15603

4599

13922

Торгівля; ремонт

автомобілів, побутових

виробів та предметів

особистого вжитку

13524

10451

16281

12742

17720

13457

19354

13874

Діяльність готелів та ресторанів

1268

286

1237

351

1128

340

1125

299

Діяльність транспорту та зв'язку

20436

22451

19944

22154

19775

22067

19193

21472

діяльність наземного транспорту

7061

11054

6945

10856

6762

10725

6878

11054

додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

4713

7200

4741

7261

5009

7449

4652

6808

діяльність пошти та зв'язку

8575

3975

8173

3810

7923

3664

7609

3420

Фінансова діяльність

5743

2362

6777

2581

8230

2879

8249

2850

Операції з нерухомим

майном, оренда,

інжиніринг та надання

послуг підприємцям

12433

8981

11629

9512

11018

9005

12349

9195

з них дослідження та

розробки

1812

1621

1773

1547

1297

1115

1160

1042

Державне управління

19992

7672

20733

9130

21417

9738

22303

9442

Освіта

52714

14397

53839

14463

54483

14580

55439

13853

Охорона здоров'я та

надання соціальної

допомоги

52812

9195

52836

9247

53152

9148

53193

8721

Надання комунальних та

індивідуальних послуг;

діяльність у сфері

культури та спорту

10882

5074

10080

4782

10468

4727

10678

4983

з них діяльність у сфері

культури та спорту,

відпочинку та розваг

8741

11340

8224

3314

8293

3249

8576

3406

Співвідношення кількості чоловіків та жінок в сфері економічної діяльності доводить, що кількість жінок переважає в 1,2 рази і складає 53,5% від загальної кількості працівників. Але середньомісячна оплата праці жінок складає 63,9% від оплати праці чоловіків. Ці дані свідчать про існуючу ґендерну дискримінацію, а саме залежність оплати праці від статі.

5 ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Середній рівень заробітної плати зумовлює майбутню пенсію, тому попередніх даних логічно виходять наступні.

Висновок

Згідно статистичними даними було збудовано гендерний паспорт Луганської області.

Список джерел

1. Статистичні данні Держстандарту України по Луганській області за 1991 - 2009 роки. - Луганськ , Держстандарт , 2009

2. Деловая неделя - № 51, январь 2009 , с. 32-48


© 2010 Современные рефераты