Рефераты

Методика оцінки кредитоспроможності позичальників

Перевірка документів клієнтів підрозділу мікрокредитування до МКК здійснюється юридичним підрозділом у обов'язковому порядку в наступних випадках:

Якщо у складі забезпечення присутнє нерухоме майно;

Якщо сума кредиту перевищує еквівалент більше 10 000 доларів США і Позичальник, або один із Заставників / Поручителів є юридичними особами.

У решті випадків остаточно доцільність перевірки документів клієнта юридичним підрозділом визначає Керівник підрозділу мікрокредитування або Голова МКК, на якому розглядається можливість видачі кредиту.

Відсутність заявки в юридичний підрозділ на перевірку документів вважається відсутністю необхідності перевірки документів юридичним підрозділом. При цьому відповідальність за юридичну перевірку документів клієнтів несе КЕ.

Юридичний висновок по кредиту складає:

Юридичний підрозділ - у разі напряму заявки на перевірку документів з боку підрозділу мікрокредитування

КЕ - у разі відсутності доцільності перевірки документів клієнта юридичним  підрозділом. КЕ складає юридичний висновок .

З метою проведення юридичної експертизи юридичним підрозділом (якщо така необхідність визначена Керівником підрозділу мікрокредитування або Головою МКК, на якому розглядається можливість видачі кредиту) КЕ:

1.      Оформляє запит на проведення юридичної експертизи документів позичальника із списком передаваних на розгляд документів і своїм попереднім висновком.

2.      На вимогу юридичного підрозділу надає документи згідно .

3.      Запит на проведення юридичної експертизи і пакет документів передає в юридичний підрозділ в електронному або в паперовому вигляді.

Юридичний підрозділ приймає службові запити на проведення юридичної експертизи від підрозділу мікрокредитування протягом всього робочого дня.

Висновок юридичного підрозділу за результатами перевірки, оформлене з візою співробітника юридичного підрозділу, передається безпосередньо КЕ в підрозділ мікрокредитування (у електронному або в паперовому вигляді).

При розгляді наданого пакету документів співробітник юридичного підрозділу може додатково зажадати надання інших документів, необхідних йому для проведення правової експертизи і підготовки висновку.

В ув'язненні описуються виявлені недоліки, які необхідно виправити до видачі кредиту.

Термін для проведення перевірки, підготовки і передачі письмового висновку -  протягом 2 робочих днів з дня надання в юридичний  підрозділ заявки на перевірку документів.

Відсутність у клієнта діючих господарських договорів і договорів, на оплату яких запрошуються кредитні засоби, не є причиною для відмови МКК в розгляді питання про кредитування позичальника, або для відмови в підготовці висновку юридичним підрозділом . У разі відсутності договорів, на оплату яких запрошуються кредитні засоби, необхідно звернути увагу на наявність опису мети кредиту в заявці клієнта.

З метою підвищення ефективності діяльності за підрозділом мікрокредитування закріплюється співробітник юридичного підрозділу, пріоритетом в роботі якого буде розгляд заявок підрозділу мікрокредитування.

4 етап - Затвердження кредиту

З метою підвищення якості роботи КЕ, навчання нових КЕ і ефективного проведення МКК всі кредитні проекти за Програмою мікрокредитування рекомендується заздалегідь розглядати на Внутрішньому Кредитному Комітеті (далі ВКК).

Рішення про доцільність проведення ВКК ухвалює Керівник підрозділу мікрокредитування в рамках своїх лімітів повноважень.

ВКК може проводитися як після першої бесіди КЕ з клієнтом з метою ухвалення рішення про доцільність виїзду до клієнта, так і після виїзду до клієнта з метою ухвалення попереднього рішення про можливість і умови видачі кредиту.

ВКК збирається в міру необхідності. Склади ВКК не затверджуються наказами по Банку.

У повноваження  ВКК входить право заздалегідь ухвалювати рішення згідно умов Програми мікрокредитування.

Рішення ВКК носить рекомендаційний, неформалізований характер, приймається усно і не фіксується в документарному вигляді.

Остаточне рішення про видачу кредиту приймає Малий Кредитний Комітет з Програми мікрокредитування (МКК).

Для розгляду проектів за Програмою мікрокредитування створюється Малий Кредитний Комітет (МКК).

Максимальний період розгляду кредитної заявки (від виїзду до клієнта до захисту проекту на МКК) складає 5 робочих днів. У виняткових випадках (складний фінансовий аналіз, застава нерухомості), за рішенням керівника підрозділу мікрокредитування цей період може бути збільшений до 10 робочих днів.

Оцінка фінансового стану з Актом оцінки застави, необхідними висновками СБ і юридичним висновком виносяться на    МКК для ухвалення остаточного рішення про можливість і умови видачі кредиту (після розгляду на ВКК).

Склади МКК  затверджуються відповідними Наказами по Банку.

При створенні наказу про склад МКК в кожному РП необхідно виходити з основного принципу формування складу МКК- можливість заміни кожного учасника МКК у разі його відсутності з метою оперативності в ухваленні рішень (склад Малого Кредитного Комітету повинен складатися із співробітників, які можуть зібратися для ухвалення рішення по кредиту у будь-який час робочого дня).

Кредит вважається затвердженим, якщо рішення ухвалене більшістю голосів.

Голова МКК і Керівник/Заступник Керівника Департаменту мікрокредитування ГО мають право вето.

Члени МКК знайомляться з Оцінкою фінансового стану, Актом оцінки застави, юридичним висновком, а також, якщо необхідно, з висновком СБ.

У повноваження  МКК (в межах лімітів згідно Наказу про склад МКК РП) входить право ухвалювати рішення згідно умов справжньої КПМ, а саме:

1-          Ухвалювати рішення на видачу кредитів за Програмою мікрокредитування згідно умов п. 1 розділу I КПМ;

2-          Ухвалювати рішення на видачу чергового кредиту (транша) в рамках відновлюваної кредитної лінії (з лімітом заборгованості) за Програмою мікрокредитування, згідно умов п. 1 розділу I КПМ;

3-          Змінювати наступні умови по діючих кредитних договорах/угодах клієнтів Програми мікрокредитування:

Склад і вартість забезпечення;

Зміна процентних ставок в рамках затвердженої прибутковості ;

Зміна ліміту заборгованості по відновлюваній кредитній лінії;

Інші умови.

4-          Ухвалювати рішення на встановлення кредитного ліміту на пластикову картку у валюті або рублях клієнтам Програми мікрокредитування;

5-          Ухвалювати рішення по видачі кредитів .

6-          Ухвалювати рішення про необхідність, суму і види страхування застави.

7-          Ухвалювати рішення про необхідність нотаріального завірення договорів застави.

8-          Ухвалювати рішення про відстрочення надання Заставником ПТС на зберігання в Банк.

9-          Ухвалювати рішення про видачу Заставнику ПТС в тимчасове користування на строк до 5 календарних днів .

10-    Розглядати питання по прострочених кредитах і ухвалювати рішення про першочергові заходи, які будуть прийняті для повернення кредиту. Всі відповідні відділи негайно повинні провести заходи, які допоможуть в рішенні питання повернення кредиту згідно з рішенням  МКК.

11-    Розглядати питання про необхідність зустрічі співробітника СБ з клієнтом.

12-    Розглядати питання про видачу паралельного кредиту клієнту Програми мікрокредитування по класичному або споживацькому кредитуванню в Банку (заперечення або відсутність таких). 

  Рішення  МКК фіксується в “Протоколі засідання Малого Кредитного Комітету з Програми мікрокредитування” , яке містить остаточне рішення про умови видачі кредиту (транша). Кожен учасник  МКК підтверджує своє  рішення підписом.

Співробітник підрозділу мікрокредитування, який виносив кредитний проект на розгляд МКК зобов'язаний негайно проінформувати клієнта про рішення  МКК.

  У разі ухвалення позитивного рішення на певних умовах, КЕ приступає до збору документів, що вимагаються для оформлення видачі кредиту і підготовці договорів.

Якщо сума затвердженого мікрокредиту перевищує ліміт самостійності РП, рішення про видачу мікрокредиту необхідне погоджувати на Малому Кредитному Комітеті з Програми мікрокредитування (по понадлімітних заявках філіалів/відділень) в ГО Банка (далі МКК ГО).

Максимальне число учасників МКК ГО - 3 люди.

Учасниками  МКК ГО можуть бути (в рамках складу):

Заст. Голови Правління Банку по корпоративному бізнесу;

Керівник Департаменту мікрокредитування;

Заст. Керівника Департаменту мікрокредитування;

Склади  МКК ГО затверджуються  відповідними Наказами по Банку.

Для розгляду питання про кредитування на МКК ГО підрозділ мікрокредитування РП повинне надати наступний пакет документів:

Рішення МКК РП;

Оцінка фінансового стану;

Акт оцінки застави

Висновок СБ (за наявності);

Висновок про проведення юридичної експертизи.

  МКК ГО повинен зібратися і розглянути наданий пакет документів філіалу протягом 2 робочих днів після отримання пакету документів. Рішення  МКК ГО ухвалюється на підставі наданого пакету документів.

Рішення, прийняте МКК ГО фіксується “Протоколом засідання Малого Кредитного Комітету з Програми мікрокредитування” і прямує в підрозділ мікрокредитування РП.

У разі ухвалення позитивного рішення, КЕ підрозділи мікрокредитування РП починає збір всіх документів, необхідних для видачі кредиту.

На Малому Кредитному Комітеті може розглядатися питання про видачу кредиту зокрема за наявності зауважень юриста. У разі позитивного рішення про видачу кредиту, в рішенні  МКК указуються умови видачі кредиту, включаючи виправлення зауважень юридичного підрозділу, якщо видача кредиту можлива тільки після їх усунення.

Рішення Малих Кредитних Комітетів втрачає свою силу після закінчення 30 днів з дня виїзду співробітника підрозділу мікрокредитування до клієнта, у випадку, якщо кредит не був виданий за цей період. Дата виїзду указується в Заявці на отримання кредиту , в графі «Відвідини».

Питання про доцільність, суму і види страхування застави приймає  МКК. Оплата страхового внеску здійснюється за рахунок позичальника або власника майна.

Страхування заставного майна може вироблятися в страхових компаніях, з якими Банк підписав відповідні договори про співпрацю.

За наявності у позичальника раніше оформленого страхового поліса в іншій платоспроможній страховій компанії (список таких страхових компаній затверджується рішенням Кредитного Комітету ГО), перестраховка при видачі кредиту не виробляється. При цьому вносяться відповідні зміни в страховий поліс, згідно якого одержувачем страхового відшкодування є Банк.

Оформлене і знаходиться в заставі майно (на відповідальному зберіганні в Банку) з боку заставника страхуванню не підлягає. За бажанням Банку закладене майно в заставі може бути застраховане за рахунок Банку.

5 етап. Видача кредиту

Після ухвалення рішення  МКК, виконавець (БО або КЕ) оформляє проекти всіх документів, необхідних для видачі кредиту і підписання кредитного договору/угоди, договорів застави і поручительства.

Всі необхідні договори для кредитування оформляються відповідно до затверджених в Банку типових форм договорів.

Договори і супутні документи для видачі кредиту

Відповідно до рішення МКК, виконавець (БО або КЕ) оформляє:

·                кредитний договір/угода;

·                договори поручительства;

·                договори застави;

·                акти прийому-передачі ПТС від клієнта Банку (у разі передачі як запорука  транспортного засобу) .

На останній сторінці в тексті договорів повинна бути позначка:

«Виконавець: __________ (Ф.И.О.)

Перевірив:                  __________ (підпис, Ф.И.О.)»

Якщо ніяких змін в порівнянні із затвердженими типовими формами не вносилося, виконавець передає тексти договорів (без передачі їх на експертизу в юридичний підрозділ) на перевірку .

В тому випадку, якщо при підготовці текстів договорів, виконавець вніс в них зміни в порівнянні із затвердженими типовими формами, оформлені проекти кредитного договору, договори поручительства і договори застави прямують в юридичний  підрозділ для проведення їх правової експертизи. Юридичний підрозділ здійснює експертизу тільки даних пунктів договору на предмет можливості внесення пропонованих змін. Термін проведення правової експертизи договорів - не більш 2 (двох) години з моменту надходження повного комплекту документів в підрозділ.

Кредитний договір, договори застави, договори поручительства, що не вимагають нотаріального посвідчення, оформляються в двох екземплярах.

Договори застави нерухомого майна і застави земельної ділянки, що підлягають нотаріальному посвідченню і державній реєстрації, оформляються в чотирьох екземплярах. Необхідність нотаріального завірення визначає МКК.

Перевірка документів перед видачею кредиту

Контроль правильності оформлення і наявності всіх необхідних документів проводить КЕ спільно з Керівником підрозділу мікрокредитування/ іншим КЕ. Для цього КЕ надає пакет документів:

Рішення МКК;

Кредитний договір/угода (проект);

Договори застави, поручительства (проект);

Документи, підтверджуючі право власності на заставне майно;

Договір страхування застави (при відповідному рішенні МКК).

На цьому етапі Керівник підрозділу мікрокредитування/ іншій КЕ перевіряє правильність оформлення і наявність всіх необхідних документів, після чого візує всі договори.

У випадку, якщо наданих документів недостатньо для видачі кредиту, перевіряючий має право витребувати у КЕ бракуючі документи.

Вся операція здійснюється протягом 2-го годинника при повному об'ємі інформації, після надання бракуючих документів.

Черговість візування проектів договорів:

Перед підписанням договорів з боку клієнта і Банку, 1 пакет проектів договорів повинно бути завізовано перевіряючим - співробітником підрозділу мікрокредитування, який перевірив проекти договорів в графі:

«Перевірив:                  __________ (підпис, Ф.И.О.)»

Якщо перевіряючий уповноважений з боку Банку підписувати договори, у вказаній графі достатньо указувати Ф.И.О. перевіряючого (можливе заповнення в друкарському вигляді на стадії оформлення проекту договорів).

Пакет договорів, який завізований перевіряючими, після підписання сторонами залишається на зберіганні в Банку. Другий екземпляр договорів передається іншій стороні.

Підписання документів

Завізовані  перевіряючим, а також співробітником юридичного підрозділу (у разі внесення змін в типові форми договорів, затверджених Банком) кредитний договір, договори застави і договори поручительства підписуються в першу чергу позичальником, заставником, поручителем (його керівником або уповноваженим їм особою і головним бухгалтером), далі ставиться друк позичальника (заставника, поручителя), а тільки потім ці документи підписуються Керівником Банку (або уповноваженою особою), головним бухгалтером (або уповноваженою особою), підписи яких скріпляються друком Банку.

Підписання договорів з боку позичальника, його заставників і поручителів повинне вироблятися тільки у присутності співробітника Банку. При цьому, співробітник Банку завіряє останні листи договорів, всі додатки і додаткові угоди до договорів, що залишаються в Банку, позначкою: «Цей договір (приложение/ угода)  підписаний у моїй присутності. Особа підписали засвідчена. /Дата/» і підписом.

Для прискорення процесу оформлення кредитних і заставних договорів право підпису договорів з боку Банку може бути делеговане Керівнику підрозділу мікрокредитування, КЕ і БО шляхом видачі відповідної довіреності або підписання наказу.

У випадку, якщо забезпеченням по кредиту виступає застава транспортного засобу, одночасно з підписанням договору застави повинна вироблятися передача Паспорта технічного засобу (ПТС) згідно Акту прийому-передачі ПТС . З боку Банку Акт підписує співробітник підрозділу мікрокредитування.

При необхідності матеріально відповідальна особа Банку приймає майно в заставу з складанням передавального акту.

6 етап. Моніторинг і погашення кредиту

Під моніторингом мається на увазі відстежування поточного фінансового стану клієнта з отриманням необхідних фінансових і інших даних, які можуть вплинути на погашення кредиту, перевірка наявності і стани застави і контроль за погашенням кредиту. Моніторинг поточного кредиту проводиться у обов'язковому порядку на території заемщика/ його поручителів і його/ їх бізнесу (КЕ особисто відвідує місце бізнесу).

Моніторинг потрібен для перевірки того, наскільки добре клієнт виконує умови наданого йому кредиту, даючи можливість КЕ виявити можливі проблеми, і, отже, вжити швидким заходам по їх усуненню. Одержані дані після моніторингу також дають цінну інформацію для оцінки ситуації в цілому (тобто аналіз ситуації на певному ринку).

Особлива увага повинна надаватися новим позичальникам і довгостроковим  кредитам, а також клієнтам, одержуючим третій кредит.

Мета моніторингу полягає в:

перевірці поточного фінансового стану Заемщика/ його поручителів / його зв'язаних компаній,

перевірці наявності і стану застави.

Періодичність проведення моніторингу:

1.Плановий моніторинг - проводиться не рідше, ніж один раз в 3 місяці.

-  З метою перевірки наявності і стану застави.

  -  З метою перевірки поточного фінансового стану Заемщика/ його поручителів / його зв'язаних компаній. У разі погіршення фінансових показників - один раз в місяць.

Щомісячно, не пізніше за останній день поточного місяця КЕ складає Звіт про планові моніторинги, вироблені протягом місяця, в якому зокрема відображається наявність і стан забезпечення. Звіти про планові моніторинги передаються на зберігання Керівнику підрозділу мікрокредитування.

2.Телефонний моніторинг - за 2-3 дні до погашення кредиту КЕ проводить бесіду з клієнтом по телефону з метою:

нагадування про майбутнє погашення кредиту;

опиту по стану / змінам в бізнесі;

підтримка психологічного контакту з Позичальником.

3.Перевірка цільового використовування кредитів, виданих юридичним особам / ЧП на розрахунковий рахунок:

Для підтвердження цільового використовування позичальник (юридичних особа або ЧП) повинен надати:

договори (контракти) на поставку/покупку основних засобів,  товарів, матеріалів або сировини;

платіжні доручення (чеки, квитанції про оплату), підтверджуючі факт оплати;

накладні, підтверджуючі факт отримання.

За даними перевірки цільового використовування кредитів, виданих юридичним особам / ЧП на розрахунковий рахунок, не пізніше за 2 місяці з дати видачі кредитних засобів КЕ складає Акт перевірки цільового використовування кредитних засобів .

4.Екстрений моніторинг - додатковий моніторинг, який проводиться негайно в наступних випадках:

1)      З'являється тривожна інформація про бізнес, така як:

позичальник втратив важливого покупця або постачальника;

на підприємстві відбувся випадок, який спричинив за собою перерву в роботі (наприклад, пожежа);

відбулися зміни в керівному складі, або клієнт зробив негативну заяву у зв'язку з погашенням кредиту;

підприємство змінило адресу;

відбулися істотні зміни в ціновій структурі, наприклад, через збільшення вартості сировини або збільшення яких-небудь інших витрат;

відбулися зміни в умовах оплати, які позичальник пропонує своїм покупцям, наприклад, у випадку, якщо товари були обмінені по бартеру на інші товари, а не продані за готівку (як завжди) і т.д.

відбулися значні зміни кон'юнктури ринку (конкуренція, націнка, поставщики/ споживачі)

2)      Виникло прострочення по погашенню кредиту.

Протягом першого дня виникнення прострочення КЕ, який несе відповідальність за супровід даного кредиту, зобов'язаний негайно зв'язатися з клієнтом по телефону або ж особисто відвідати його бізнес або будинок.

КЕ повинен добитися пояснення причини затримки платежу, і разом з клієнтом призначити нову дату погашення на найближчі дні.

У випадку, якщо прострочена заборгованість по кредиту не погашена протягом 3 днів, КЕ зобов'язаний відвідати місце ведення бізнесу і провести:

  -  аналіз психологічного настрою клієнта в роботі з Банком

  -  аналіз поточного фінансового стану,

  -  порівняння з даними попередніх відвідин

  -  перевірку наявності/збереження / стани застави

Якщо на місці ведення бізнесу боржник відсутня/деятельность припинена, обов'язкові відвідини місця мешкання і прописки.

Інформацію, зібрану при проведенні екстреного моніторингу КЕ виносить на розгляд МКК РП не пізніше 5 днів з дати виникнення прострочення з метою ухвалення рішення по проведенню подальших заходів для погашення прострочення і недопущенню її в майбутньому.

Рішення  МКК фіксується в «Протоколі засідання Малого Кредитного Комітету з Програми мікрокредитування» (у вільній формі).

Підключення АЛЕ до спілкування з клієнтом рекомендується тільки після ухвалення рішення на МКК (психологічний чинник).

КЕ сумісне з керівником підрозділу мікрокредитування, або самостійне, зобов'язаний настирливо відвідувати позичальника, його родичів і гарантів, щоб забезпечити погашення.

Заходи щодо погашення простроченої заборгованості включають застосування всіх законних способів для того, щоб забезпечити погашення кредиту. Допущення прострочень і несплат неможливе, повне погашення кредиту завжди необхідне, оскільки це надає дію і на інших позичальників.

Рекомендовані заходи щодо погашення простроченої заборгованості застосовуються в тій або іншій ситуації залежно від того, наскільки клієнт готовий співробітничати з Банком і чи носять його проблеми тимчасовий характер:

1)          Робота з клієнтами, які згодні співробітничати з Банком і проблеми яких носять тимчасовий характер:

Реструктуризація заборгованості - тільки за рішенням вищестоящого Кредитного Комітету згідно п.6 «Особливі операції» Розділу III КПМ.

Продаж активів Позичальника / заставодавця/ поручителів

Добровільна реалізація застави або іншого майна Позичальника / поручителів

Зміцнення застави, додаткові гарантії, поручительство

У ряді випадків, на даному етапі, можливий вивіз заставного майна для зберігання його на території Банку (переклад в заставу).

2)          Робота з клієнтами, що відмовляються від співпраці з Банком и/ або і проблеми яких не носять тимчасовий характер:

виробляється передача кредитної справи в діловодство Юридичного підрозділу з метою подачі позовної заяви до судових органів.

паралельно виробляється передача кредитної справи в СБ для пошуку нових методів дії на позичальника

Робота по погашенню простроченої заборгованості повинна проводитися підрозділами мікрокредитування в тісній співпраці з юридичним підрозділом і СБ.

У разі порушення Позичальником умов погашення по кредиту, Керівник підрозділу мікрокредитування /кредитний експерт повинен керуватися затвердженими по Банку процедурами «Про передачу простроченої заборгованості в  юридичний підрозділ  (Правовий Департамент)  і СБ».

Передача справи в Юридичний підрозділ з метою подачі позовної заяви до судових органів і в Службу безпеки може вироблятися у будь-який момент за рішенням МКК, але не пізніше, ніж після закінчення 30 (тридцяти) днів з дня виникнення просрочки.ти у віданні господарської діяльності позичальника, можливе застосування спеціального графіка погашення - зменшення суми погашення «тіла» кредиту, в розмірі не більш 40% від повної суми щомісячного внеску (залежно від сезонних коливань виручки). У випадку якщо кредит використовується для придбання основних засобів, що вимагають додаткового часу для замовлення, доставки, монтажу і введення їх в експлуатацію, можливе відстрочення сплати першого внеску по «тілу» кредиту (відсотки погашаються щомісячно), але не більш два місяці, при обґрунтуванні необхідності, а в подальшому здійсненні жорсткого моніторингу проекту. У виняткових випадках, клієнтам, що мають 100% позитивну кредитну історію в ПриватБанку і відмінний фінансово-економічний стан, можливе встановлення індивідуального графіка погашення кредиту. При цьому, відхилення від стандартної схеми сплати щомісячних внесків (складання спеціального графіка, надання відстрочення), повинно бути у обов'язковому порядку узгоджено з Департаментом мікрокредитування ОБКК ГБ, шляхом напряму відповідного обґрунтування - Резюме по кредиту, в якому повинна бути чітко позначена необхідність зміни механізму (періодичності) погашення позикової заборгованості. У регіонах, де реалізація мікрокредитування здійснюється спільно з IPC, узгодження вказаних змін здійснюють її представники - консультанти IPC, закріплені за РП.

2.3. Аналіз фінансового стану позичальників

При проведенні аналізу фінансового стану індивідуального підприємця без утворення юридичної особи беруться до уваги і враховуються, як правило, наступні обставини:

- спрощена система реєстрації

- відсутність офіційної бухгалтерської звітності, накладних, квитанцій і т.д.

Річ у тому, що в основному, ця група клієнтів працює тільки з готівкою (індивідуальний підприємець не зобов'язаний відкривати рахунок в банку)

- складські приміщення, офіс часто знаходяться в квартирі

- бізнес, як правило, тісно пов'язаний з домашнім бюджетом (практично неможливо розділити грошові потоки в бізнесі і домашньому господарстві підприємця)

Таким чином, для отримання реальної картини доцільно проводити аналіз платоспроможності підприємця не тільки на основі документально підтверджених відомостей про доходи (декларація про доходи, свідоцтво про сплату єдиного податку на поставлений дохід, касова книга), так і на основі додаткової інформації, одержаної від клієнта. Це пов'язано з тим, що часто у більшості індивідуальних підприємців офіційні доходи не відповідають реальному фінансовому стану.

Кредитному експерту при проведенні аналізу необхідно здійснювати виїзди на місцезнаходження бізнесу підприємця (склад, торгові крапки, офісне приміщення). Інформація, яку клієнт, в основному, надає усно, повинна бути добре перевірена і консервативно оцінена. У загальному випадку, основними джерелами інформації для проведення аналізу платоспроможності підприємця є наступні:

- розмова з підприємцем, співробітниками

- інформація, одержана від третіх осіб

- документи (договори оренди складських, офісних приміщень, торгових крапок, договори поставки продукції і накладні на товар, ліцензії і патенти на діяльність, касова книга, завірена податковим органом, квитанції про сплату податків, документи, підтверджуючі право власності на майно, що є у власності, і т.д.)

- додаткова інформація з особистих відомостей підприємця.

Одним з найважливіших додаткових джерел є анкета-заява (Додаток 1 і 2), яку позичальник заповнює власноруч.

Аналіз концентрується на грошових потоках, доходах і витратах підприємця у минулому. Ефективність кредиту в майбутньому не враховується. Такий підхід в аналізі знижує до мінімуму ризик можливого нецільового використовування і не повернення одержаного кредиту.

На основі одержаних від клієнта даних кредитним експертом здійснює обробку заявки. ПриватБанк використовує власну форму обробки заявки (Додаток А і Б), яка складається з 3 розділів:

1. Загальні дані

2. Фінансові показники

3. Характеристика кредиту

Найбільш важливим розділом є другий розділ, так як він характеризує платоспроможність і кредитоспроможність позичальника. Питома вага розділу в загальній сумі складає 50 %. 30 % в загальній сумі складає третій розділ, в якому аналізується мета і строк кредитування, забезпечення, а також наявність поручителів. І 20 % складає перший розділ, який включає загальні дані про позичальника ( вік, час проживання в даній місцевості, освіта, місце роботи, посада, стаж роботи на підприємстві, а також сімейний стан).

Загалом, обробка заяви полягає у наступному: кожному параметру надається бальна оцінка, відповідно до показників, зазначених у анкеті, після чого результат обробки заяви помножується на вагу параметра і таким шляхом отримуємо результат по кожному параметру. За кожним розділом визначаємо суму балів. Якщо результат перевищує 20% максимально необхідної суми розділу, то присвоюємо логічній змінній значення рівне “1”, у зворотному випадку присвоюємо “0”.

Відповідно до загального результату (сума балів за всіма розділами) позичальники поділяються на 5 класів:

Клас позичальника

Кількість балів

Характеристика

Клас А

більше 60

фінансовий стан не викликає сумнівів

Клас Б

від 45 до60

фінансовий стан гарний, видача кредиту можлива

Клас В

від 30 до 45

фінансовий стан задовільний, необхідна детальна обробка

Клас Г

від 15 до 30

фінансовий стан поганий, видавати кредит недоцільно

Клас Д

менше 15

видача кредиту заборонена

Наведені критерії для прийняття рішення дійсні лише при значенні логічної змінної “1” для всіх розділів, якщо значення однієї з логічних змінних “0”,то автоматично встановлюється клас “Д”.

Розглянемо на прикладах двох підприємців дію обробки заявки на отримання кредиту.

Демченко Юрій Володимирович, який має вищу освіту, проживає в даній місцевості з 5 років (40 років), одружений, має доньку 20 років, працює на посаді директора в ДП “Мехком” просить надати йому кредит у сумі 5628,00 $ на 60 місяців(5 років) при середньому сукупному щомісячному доході 380,00 $, з яких 200,00 $ витрачається на комунальні послуги та ведення господарства. Метою кредитування є придбання нерухомості ,яка коштує 20 000,00 $. Раніше позичальник користувався кредитом у сумі менше 50 % запрошуваного кредиту, прострочок не було, кредит на даний момент часу повністю погашений. У власності позичальника є автомобіль вартістю 2 000,00 $ і квартира, якою він володіє разом з дружиною вартістю 40 000,00 $.

Таким чином, проаналізувавши анкету та іншу інформацію можемо стверджувати, що фінансовий стан позичальника гарний, видача кредиту можлива.

Кондратенко Сергій Григорович має середню освіту, проживає в даній місцевості 25 років, одружений, але дітей не має, протягом 3 років займається перевезенням пасажирів на міському маршруті і просить надати кредит у сумі 16000,00 $ на 84 місяця (7 років) з метою використання їх на розвиток власної справи (придбання нового автомобіля). Раніше Кондратенко С.Г. не користувався кредитом. У власності позичальника є нерухомість вартістю 30 000,00 $, якою він володіє разом з дружиною. Сукупний дохід сім'ї складає 450,00 дол.США.

Зробивши обробку заявки Кондратенко С.Г. на отримання кредиту, отримали клас “В”, тобто фінансовий стан позичальника задовільний, необхідно детально обробляти заявку на отримання кредиту.

Таким чином, позичальник з меншим сукупним доходом (380,00 дол.США) в результаті обробки заявки отримав клас “Б”, а позичальнику з доходом в 450,00 дол.США присвоєний клас “В”. Тобто, за Методикою ПриватБанку фінансовий стан позичальника не є основним критерієм при прийнятті рішення про надання кредиту.

2.3.Аналіз кредитних ризиків

Надання кредитів є однією з основних економічних функцій банків, і здійснюється вона для фінансування споживчих та інших інвестиційних цілей підприємницьких фірм, фізичних осіб і державних організацій від того, наскільки добре банки реалізують свої кредитні функції, залежить економічне становище регіонів, які вони обслуговують, оскільки Банківські кредити сприяють появі нових підприємств і збільшенню числа робочих місць у цих регіонах та забезпечують їхню економічну життєздатність.

Процес формування ринкових відносин в економіці України об'єктивно обумовлює необхідність підвищення ролі банківського кредиту.

Кредитний портфель, з одного боку, є “класичним” об'єктом активних операцій комерційних банків, який традиційно забезпечую найвагомішу частину доходів. Водночас у нестабільних макроекономічних умовах кредитні операції -- це один із найризикованіших шляхів отримання прибутку.

Кредитний портфель -- це сукупність усіх позик, наданих банком із метою отримання доходу. “Левову” частку у структурі кредитного портфелю займають кредити на нерухоме майно та автомобілі.

У останні 5 років в Україні спостерігається таке явище, як "кредитний бум". Основними його причинами є сприятлива кон'юнктура нафтогазового ринку, політична і економічна стабільність держави, зміцнення гривни і зростання реальних доходів населення. У свою чергу, зростання споживацького попиту забезпечує економічне зростання України. Проте ринок споживчого кредитування на сьогоднішній день далекий від досконалості. Однією з головних проблем для банків є ризик неповернення кредитів.

Для уникнення кредитних ризиків необхідно вивчити і проаналізувати тенденції на ринках нерухомості, автомобілів і т.д.

Щоб спрогнозувати поведінку ринку нерухомості в Україні, потрібно уважно подивитися як на загальні світові тенденції, так і на ситуацію в країнах СНД і в першу чергу - в Росії. Останніми роками нерухомість росте в ціні практично у всіх столицях і крупних ділових адміністративних фінансових центрах всіх країн світу. До того ж існує чітка градація ринків нерухомості по районах і регіонах в межах однієї країни і навіть одного міста. Наприклад, є так звані "депресивні райони", в яких житло в ціні звичайно не росте: навпаки, часто бувають ситуації, коли сучасне і комфортабельне житло тут просто закидається. Така картина спостерігається не тільки в Росії, але і в індустріальних державах Європи і Америки. У тих же Сполучених Штатах є цілі райони із старою промисловістю, де порожні житлові будинки.

Вже сьогодні в Росії, в першу чергу в Москві, значна частина квартир в знов побудованих будинках не заселена, проте це не значить, що вони не мають попиту. Багато хто з них вже перепродує по кілька разів. Оскільки ціни на житлі ростуть, квартири просто купують, чекають, поки вони подорожчають, а потім продають. Оподаткування в операціях з нерухомістю (як це не дивно звучить) навряд приведе до зростання вартості житла. Можливо, ціни на житлі навіть знизяться, оскільки спекуляції стануть справою невигідною. Проблема лише у тому, що офіційно вартість об'єктів нерухомості по документах поки занижується, і тому знайти механізм відходу від податків неважко.

У Росії ще більше, ніж в Україні, позначилася диспропорція цін на житлі в благополучних містах і депресивних регіонах. Багато міст, розташованих в несприятливих кліматичних умовах, практично вимирають. Крім того, процес зпустошення сіл в нечорноземній зоні Росії почався набагато раніше, ніж в Україні. У таких областях, як Новгородська, Костромська, Вологодська, Псков, Тверськая і Ярославська, більше половини населених пунктів, що існували у середині 50-х років, до теперішнього часу або повністю покинуте, або взагалі зникли з лиця землі. Вже в десяти-двадцяти кілометрах від крупних обласних центрів і Росії, і України звичайно починається смуга покинутих сіл, де нерухомість не використовується навіть під дачі.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2010 Современные рефераты