Рефераты

Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

Міністерство освіти України

Чернігівський державний інститут економіки та управління

Кафедра менеджменту

Випускна робота

на тему: Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

(на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”)

Студента Крисенко Максима Вікторовича___________________

(підпис)

Науковий керівник, к.е.н., доцент

Трапезнікова Е.А.

___________________

(підпис)

Допущен до захисту

“___” ___________________1999р

Завідуючий кафедрою ________________ Огнівець О.А.

Чернігів 1999

Міністерство освіти України

Чернігівський державний інститут економики та управління

Факультет менеджменту кафедра менеджменту

Спеціальність: Менеджмент у виробничій сфері

Зав. кафедрою В.О.Огнівець _________________

“___” __________________ 1999 р.

Завдання

на випускну роботу студента

Крисенко Максима Вікторовича

Тема роботи: Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

(на прикладі ВАТ “Чернігівавтодеталь”)

затверджено наказом по інституту від 18 травня 1999 року №54

1. Термін представлення студентом випускної роботи ________________

2. Вихідні дані до роботи: Перелік виробляємої продукції. Структура

управління підприємства. Характеристика сімейства «ГАЗ». Ціни на

автомобільному ринку Украіни сімейства «ГАЗ». Схема взаємозв’язків

файлової системи.

3. Зміст випускної роботи (перелік основних питань, які необхідно

вирішити):

Вступ. Інформаційні системи і їх розвиток. Комплексне вивчення ринку

методами маркетингового дослідження. Удосконалення інформаційного

забезпечення маркетингу на підприємстві. Висновки.

4. Перелік графічного (демонстраційного) матеріалу:

1. Лист – малюнок.

2. Лист – таблиця.

3. Лист – схема.

Дата видачи завдання __________________________________________

Керівник ___________Трапезнікова Е.А._________________________________

(підпис)

( прізвище, ініціали)

Студент______________Крисенко М.В.__________________________________

(підпис)

( прізвище, ініціали)

АНОТАЦІЯ

дипломної роботи на тему:

Інформаційне забезпечення маркетингу для ВАТ “Чернігіавтодеталь”

Випускник Крисенко Максим Вікторовіч

Науковий керівник

к.е.н., доцент Трапезнікова Елеонора Аркадіївна

(посада)

Випускна робота складається зі Вступу, Глави 1, Глави 2, Глави 3,

Висновків, Додатків та Бібліографії.

Вступ містить обгрунтування актуальності теми, постановку цілей і

задач, що мають бути вирішені в ході виконання дипломної роботи.

Глава 1 являє собою теоретичні основи інформації, інформаційної

системи. Також показані тенденції розвитку інформаційних систем. Крім того

висвітлюються питання щодо створення системи маркетингової інформації.

Глава 2 - це аналітико-дослідна частина, яка містить аналіз

підприємства, концепцію системи маркетингової інформації, а також функції

відділу маркетингу на підприємстві.

Глава 3 являє собою проектно-розробну частину, яка включає пропозиції

використання різноманітних пакетів прикладних програм для створення баз

даних. Крім того розробляється проект підсистеми бази даних з аналізу

зовнішнього середовища для маркетингу із врахуванням специфіки діяльності

підприємства. Дається економічне обгрунтування автоматизації інформаційного

забезпечення

Висновки містять висновки про здійснену роботу, досягнення

поставленої мети та вирішення задач, а також реальність запропанованих дій.

Додатки містять дійсно існуючі документи, що викортстовуються на

підприємстві.

Бібліографія містить джерела, які використовувались в процесі

виконання дипломної роботи.

Ілюстровані матеріали до роботи:

1. Малюнок - блок-схема етапів маркетингового дослідження

2. Таблиця – prtp.rep 1.1. Пропозиція товарів, послуг

3. Схема – схема взаємозв’язків файлової системи

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………...

1. Інформаційні системи і їх розвиток ………………………….

1. Поняття, структура і склад інформаційних систем ………….

2. Тенденції розвитку інформаційних систем …………………..

1. Комплексне вивчення ринку методами маркетингового

дослідження ……………………………………………………..

2.1. Концепція системи маркетигової інформації ………………….

2.2. Техніко економічна характеристика

ВАТ «Чернігівавтодеталь» ……………………………………………..

2.3. Зміст функцій відділу миркетингу з аналізу

зовнішнього середовища ……………………………………………….

2. Удосконалення інформаційного забезпечення

маркетингу на підприємстві …………………………………...

3.1. Вибір і обгрунтування засобів керування базами даних ……..

3.2. Проектування інформаційної бази даних маркетингу

(аналізу зовнішнього середовища) ……………………………………

3.3. Економічне обгрунтування ефективності

інформатизації маркетингу ……………………………………………

Висновки………………………………………………………...

Бібліографія …………………………………………………….

ВСТУП

В сучасних умовах вивченню ринків придається особливе значення. Ці

дослідження є основою розроблюваної стратегії і тактики всупу і становлення

на ринку, проведення цілеспрямованої товарної політики. Дослідження ринку

не мамоціль, а джерело інформації для прицняття ефективного управлінського

рішення. Важливість цих досліджень та великі обсяги інформації ставлять ці

проблеми в ряд першочергової автоматизації.

Метою дипломної роботи є вивчення основного змісту та принципів

інформаційного забезпечення маркетингового долсідження засобами

прогресивних комп’ютерних технологій та проектування баз даних які

забезпечують постійно діюче маркетингове дослідження на підприємстві.

Задачі, що реалізують мету вирішують:

> вивчення теорітичних засад інформаційних систем і технологій;

> вивчення тенденцій розвитку інформаційних систем;

> характеристика корпоративних інформаційних систем;

> дослідження змісту маркетингової інформації;

> визначення мети і задачі маркетингового дослідження;

> опис організації маркетингового дослідження і джерел маркетингової

інформації;

> аніліз іформаційно-статистичне забезпечення розробки стратегії

маркетингу;

> вибір і обгрунтування засобів керування базами даних в умовах

підприємства;

> проектування інформаційних даз даних маркетингового дослідження в

підсистемі аналізу зовнішнього середовища.

Об’єктом дослідження випускної роботи є зміст, принципи

маркетингового дослідження та його інформаційне забезпечення за допомогою

обробки баз даних методом комп’ютерної технології.

Предметом дослідження обран відділ маркетингу ВАТ

“Чернігівавтодеталь”.

Обрані методи дослідження полягають в спостереженні, порівнянні,

вимірі, аналізу і синтезу, моделюванню економічних явищ, сходженню від

абстрактного до конкретного.

Теоретичне значення та прикладна цінність результатів випускної

роботи полягають у вивченні функцій відділу маркетингу промислового

підприємства, та розробці основних алгоритмів їх вирішення за допомогою

інформаційних баз даних та прикладного програмного забезпечення.

1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ЇХ РОЗВИТОК

1.1. ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА І СКЛАД

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Під інформацією (від лат. information - роз'яснення, виклад)

спочатку розумілися відомості, які передаються людьми усним, письмовим або

іншим засобом за допомогою умовних сигналів, технічних засобів і т.п. З

середини XX сторіччя інформація є загальнонауковим поняттям, що включає в

себе: обмін відомостями між людьми, людиною й автоматом, автоматом і

автоматом; обмін сигналами у тваринному і рослинному світі; передачу ознак

від клітини до клітини, від організму до організму і т.д.

Тому, у залежності від сфери використання, інформація може бути

економічною, технічною, генетичною і т.д.

Під економічною інформацією розуміється інформація, що характеризує

виробничі відношення в суспільстві.

До неї відносяться відомості, що циркулюють в економічній системі,

про процеси виробництва, матеріальних ресурсах, процесах управління

виробництвом, фінансових процесах, а також відомості економічного

характеру, якими обмінюються між собою різноманітні системи управління.

Конкретизуємо поняття економічної інформації на прикладі системи управління

промисловим підприємством.

Відповідно до загальної теорії управління, процес управління можна

уявити як взаємодію двох систем - керуючої і керованої /мал. 1.1/.

Система управління підприємством функціонує на базі інформації про

стан об'єкта, його входів Х (матеріальні, трудові, фінансові ресурси) і

виходів Y (готова продукція, економічні і фінансові результати) відповідно

до поставленої цілі (забезпечити випуск необхідної продукції). Керування

здійснюється шляхом подачи управлінського впливу 1 (план випуску продукції)

з урахуванням зворотнього зв'язка - поточного стану керованої системи

(виробництва) і зовнішнього середовища (2, 3) - ринок, вищі органи

управління.

Призначення керуючої системи - формувати такі впливи на керовану

систему, що спонукали б останню прийняти стан, обумовлений ціллю

управління. Стосовно до промислового підприємства з деякою часткою

умовності можна вважати, що ціль управління - це виконання виробничої

програми в рамках техніко-економічних обмежень; керуючі впливу - це плани

робіт підрозділів, зворотній зв'язок - дані про хід виробництва: випуску і

переміщенні виробів, стані устаткування, запасах на складі і т.д.

Мал. 1.1. Структура системи управління

Очевидно, що і плани й зміст зворотнього зв'язку - не що інше, як

інформація. Тому процеси формування керуючих впливів саме і є процесами

перетворення економічної інформації. Реалізація цих процесів і складає

основний зміст управлінських служб, у тому числі економічних.

До економічної інформації пред'являються такі вимоги: точність,

достовірність, оперативність.

Точність інформації забезпечує її однозначне сприйняття всіма споживачами.

Достовірність визначає припустимий рівень перекручування інформації що

надходить, так і результатної інформації, при якому зберігається

ефективність функціонування системи.

Оперативність відбиває актуальність інформації для необхідних розрахунків і

прийняття рішень в умовах , що змінилися.

Види економічної інформації. Економічну інформацію прийнято

підрозділяти по таких основних ознаках:

1. функціям управління,

2. місцю виникнення (рівню управління).

По функціях управління економічна інформація розділяється на: планово-

облікову, нормативно-довідкову, звітно-статистичну інформацію.

Планова (директивна) інформація містить у собі директивні значення

планованих і контрольованих показників бізнес-планування на деякий період у

майбутньому (п'ятирічка, рік, квартал, місяць, доба).

Наприклад, випуск продукції в натуральному і вартісному вираженні,

плановані попит на продукцію і прибуток від її реалізації і т.д.

Облікова інформація відбиває фактичні значення запланованих

показників за визначений період часу. На підставі цієї інформації може бути

скоригована планова інформація, проведен аналіз діяльності організації,

прийняті рішення по більш ефективному керуванню фірмою. У якості облікової

інформації виступає інформація натурального (оперативного) урахування,

бухгалтерського обліку, фінансового урахування.

Наприклад, обліковою інформацією є: кількість деталей даного

найменування, виготовлених робочим за зміну (оперативне урахування),

заробітна плата робітника за виготовлення деталі (бухгалтерський облік),

фактична собівартість виготовленого виробу (бухгалтерське і фінансове

урахування).

Нормативно-довідкова інформація містить різноманітні довідкові і

нормативні дані, пов'язані з виробничими процесами і відношеннями. Це самий

об'ємний і різноманітний вид інформації. Достатньо відзначити, що в

загальному обсязі інформації, що циркулює на фірмі, нормативно-довідкова

інформація складає 50-60%.

Прикладами нормативно-довідкової інформації можуть служити:

технологічні нормативи виготовлення деталей, вузлів, виробів в цілому;

вартісні нормативи (розцінки, тарифи, ціни); довідкові дані по

постачальниках і споживачах продукції і т.д.

У фірмі кількість нормативів може досягати декількох мільйонів, а

обсяг нормативно-довідкової інформації - сотень мегабайт.

Звітно-статистична інформація відбиває результати фактичної

діяльності фірми для вищих органів управління, органів державної

статистики, податкової інспекції і т.д., наприклад, річний бухгалтерський

звіт про діяльність фірми.

Класифікація економічної інформації за рівнем управління (місцю

виникнення) містить у собі вхідну і вихідну інформацію.

Вхідна інформація - це інформація, що надходить у фірму

(структурний підрозділ) ззовні і використовується як первинна інформація

для реалізації економічних і управлінських функцій і задач управління.

Вихідна інформація - це інформація, що надходить з однієї системи

управління в іншу. Та сама інформація може бути вхідною для одного

структурного підрозділу як її споживача, так і вихідною - для підрозділу,

що її виробляє. При цьому форма представленя економічної інформації може

бути: алфавітно-цифрова (текстова) - у виді сукупностей алфавітних,

цифрових і спеціальних символів і графічна - у виді графіків, схем,

малюнків; а фізичним носієм інформації - папір, магнітний диск, зображення

на екрані дисплея.

Інформаційна система

Сучасні комп'ютерні мережі складаються з декількох базових

компонентів: концентраторов (hubs), що об’єднують комп'ютери (ПК, робочі

станції, сервери) у локальні мережі; мостів (bridges), що розширюють

можливості локальних мереж по підключенню більшого числа комп'ютерів;

маршрутизаторов (routers), що об’єднують локальні мережі в структуровані

корпоративні мережі, що керують потоком даних і підвищують безпеку мереж.

Разом ці компоненти створюють повний ансамбль устроїв для побудови стей

будь-якого масштабу.

У зв'язку з застосуванням нової інформаційної технології,

заснованої на використанні засобів зв'язку, комп'ютерів, широко

використовується поняття "інформаційна система" (ІС). При цьому термін

"система" вживається в основному в двох змістах:

3. система як деяка властивість, що складається в раціональному сполученні

й упорядкованості всіх елементів визначеного обсягу в часі і просторі

так, що кожний із них сприяє успіху діяльності всього об'єкта. З таким

трактуванням пов'язане розуміння координації і синхронізації дій

персоналу управління, об'єднаних із метою досягнення поставлених цілей;

4. система як об'єкт, що володіє достатньо складною, певним чином

упорядкованою внутрішньою структурою (наприклад, виробничий процес).

У загальному виді поняття "система" охоплює комплекс

взаємозалежних елементів, що діють як єдине ціле в інтересах досягнення

поставлених цілей. Кожна система містить у собі такі компоненти:

5. Структура системи - множина елементів системи і взаємозв'язків між

ними. Приклад: організаційна і виробнича структура фірми.

6. Функції кожного елемента системи. Приклад: управлінські функції -

прийняття рішень визначеним структурним підрозділом фірми.

7. Вхід і вихід кожного елемента і системи в цілому. Приклад: матеріальні

або інформаційні потоки, що надходять у систему або виводяться нею.

8. Цілі й обмеження системи і її окремих елементів. Приклад: досягнення

максимального прибутку; фінансові обмеження.

Кожна система має властивості подільності і цілісності.

Подільність означає, що систему можна уявити як підсистему, що

складається з самостійних частин, кожна з яких може розглядатися як

самостійна підсистема. Можливість виділення підсистем (декомпозиція

системи) спрощує її аналіз, розробку, впровадження й експлуатацію.

Виділення (декомпозиція) підсистем являє собою достатньо складну задачу.

Властивість цілісності вказує на узгодженість цілі функціонування

всієї системи з цілями функціонування її підсистем і елементів.

Інформаційна система являє собою комунікаційну систему по збору,

передачі, переробці інформації про об'єкт, що постачає робітників

різноманітного рангу інформацією для реалізації функції управління.

Інформаційна система створюється для конкретного об'єкта.

Ефективна інформаційна система бере до уваги розходження між рівнями

управління, сферами дії, а також зовнішніми обставинами і дає кожному рівню

управління тільки ту інформацію, що йому необхідна для ефективної

реалізації функцій управління.

Впровадження інформаційних систем провадиться з метою підвищення

ефективності виробничо-господарської діяльності фірми за рахунок не тільки

опрацювання і збереження рутинної інформації, автоматизації конторських

робіт, але і за рахунок принципово нових методів управління, заснованих на

моделюванні дій спеціалістів фірми при прийнятті рішень (методи штучного

інтелекту, експертні системи і т.п.), використанні сучасних засобів

телекомунікацій (електронна пошта, телеконференції), глобальних і локальних

обчислюванних мереж і т.д.

У залежності від ступеня (рівня) автоматизації виділяють ручні,

автоматизовані й автоматичні інформаційні системи.

Ручні ІС характеризуються тим, що всі операції по переробці

інформації виконуються людиною.

Автоматизовані ІС - частина функції (підсистем) управління або

опрацювання даних здійснюється автоматично, а частина - людиною.

Автоматичні ІС - усі функції управління й опрацювання даних

здійснюються технічними засобами без участі людини (наприклад, автоматичне

управління технологічними процесами).

По сфері застосування можна виділити такі класи інформаційних систем:

> наукові дослідження;

> автоматизоване проектування;

> організаційне управління;

> управління технологічними процесами.

Наукові ІС призначені для автоматизації діяльності науковців,

аналізу статистичної інформації, управління експериментом.

ІС автоматизованого проектування призначені для автоматизації

праці інженерів-проектувальників і розроблювачів нової техніки

(технології). Такі ІС допомогают здійснювати:

- розробку нових виробів і технологій їхнього виробництва;

- різноманітні інженерні розрахунки (визначення технічних параметрів

виробів, видаткових норм - трудових, матеріальних і т.д.);

- створення графічної документації (креслень, схем, планувань);

- моделювання проектованих об'єктів;

- створення керуючих програм для верстатів із числовим програмним

керуванням.

ІС організаційного управління призначені для автоматизації функції

адміністративного (управлінського) персоналу. До цього класу відносяться ІС

управління як промисловими (підприємства), так і непромисловими об'єктами

(банки, біржа, страхові компанії, готелі і т.д.) і окремими офісами (офісні

системи).

ІС управління технологічними процесами призначені для

автоматизації різноманітних технологічних процесів (гнучкі виробничі

процеси, металургія, енергетика і т.п.). [8, c. 13-17]

Структура і склад інформаційної системи

Практично всі розглянуті різновиди інформаційних систем незалежно

від сфери їхнього застосування включають один і тойже набір компонентів:

функціональні компоненти: функціональні підсистеми (модулі, бізнеси-

додатки), функціональні задачі, моделі й алгоритми; компоненти системи

опрацювання даних: інформаційне забезпечення, програмное забезпечення,

технічне забезпечення, правове забезпечення, лінгвістичне забезпечення;

організаційні компоненти (персонал): нова організаційна структура фірми,

персонал (штати, посадові інструкції).

При цьому під функцією управління розуміється спеціальний

постійний обов’язок одного або декількох осіб, виконання якого призводить

до досягнення визначеного ділового результату.

Під функціональними компонентами розуміється система функцій

управління - повний набір (комплекс) взаїмоув’язаних у часу і

просторі робіт із управління, необхідних для досягнення поставлених

перед підприємством цілей.

Дійсно, будь-яка складна управлінська функція розчленовується на

ряд більш дрібних задач і зрештою доводиться до безпосереднього виконавця.

Саме від того, як буде виконане те або інше завдання окремим робітником,

залежить успіх у рішенні кінцевих задач фірми в цілому. Таким чином, уся

сукупність складних управлінських впливів повинна мати своїм кінцевим

результатом доведення загальних задач, що стоять перед підприємством, до

кожного конкретного виконавця незалежно від його службового положення.

Природно, приведені положення підкреслюють не тільки

індивідуальний, але і груповий характер функцій управління, а діловий

(практичний) результат утворюється не епізодично, а постійно.

Весь процес управління фірмою зводиться або до лінійного

(наприклад, адміністративного) керівництва підприємством або його

структурним підрозділом, або до функціонального керівництва (наприклад,

матеріально-технічне забезпечення, бухгалтерський облік і т.п.).

Тому декомпозиція інформаційної системи по функціональній ознаці

містить у собі виділення її окремих частин, називаних функціональними

підсистемами (ПС) (функціональними модулями, бізнеса-додатками), що

реалізують систему функцій управління. Функціональна ознака визначає

призначення підсистеми, тобто те, для якої області діяльності вона

призначена і які основні цілі, задачі і функції вона виконує. Функціональні

підсистеми в істотному ступені залежать від предметної області (сфери

застосування) інформаційних систем.

На мал. 1.2. приведені ілюстрації: функціональна декомпозиція

інформаційних систем промислового підприємства. У залежності від складності

об'єкта кількість функціональних підсистем коливається від 10 до 50

найменувань.

Мал. 1.2. Укрупнена функціональна декомпозиція інформаційної системи

промислового підприємства

Як випливає з приведеного малюнка, незважаючи на різноманітні

сфери застосування ІС, ряд функціональних підсистем мають те саме

найменування (наприклад, бухгалтерський облік і звітність), проте їхнє

внутрішній зміст для різноманітних об'єктів значно відрізняється друг від

друга. Специфічні особливості кожної функціональної підсистеми містяться в

так називаних "функціональних задачах" підсистеми. Звичайно управлінський

персонал або зв'язує це поняття з досягненням визначених цілей функції

управління, або визначає його як роботу, що повинна бути виконана

визначеним засобом у визначений період. Проте з появою нових інформаційних

технологій поняття "задача" розглядається ширше - як закінчений комплекс

опрацювання інформації, що забезпечує або видачу прямих керуючих впливів на

хід виробничого процесу, або видачу необхідної інформації для прийняття

рішень управлінським персоналом. Таким чином, задача повинна розглядатися

як елемент системи управління, а не як елемент системи опрацювання даних.

Вибір складу функціональних задач функціональних підсистем

управління здійснюється звичайно з урахуванням основних фаз управління:

планування; урахування, контролю й аналізу; регулювання (виконання).

Планування - це управлінська функція, що забезпечує формування

планів, відповідно до яких буде організоване функціонування об'єкта

управління. Звичайно виділяють перспективне (5-10 років), річне (1 рік) і

оперативне (доба, тиждень, декада, місяць) планування.

Урахування, контроль і аналіз - це функції, що забезпечують

одержання даних про стан керованої системи за визначений проміжок часу;

визначення факту і причини відхилень фактичного стану об'єкта управління

від його планованого стану, а також перебування розмірів цього відхилення.

Облік ведеться по показниках плану в обраному діапазоні (обрії) планування

(оперативний, середньостроковий і т.д.).

Регулювання (виконання) - це функція, що забезпечує порівняння

планованих і фактичних показників функціонування об'єкта управління і

реалізацію необхідних керуючих впливів при наявності відхилень від

запланованих у заданому діапазоні (відрізку). Відповідно до виділених

функціональних підсистем і з урахуванням фаз управління і визначається

склад задач функціональних підсистем. [8, c. 18-20]

1.2. Тенденції розвитку інформаційних систем

Еволюція інформаційних технологій настільки тісно пов'язана з

розвитком нових моделей корпоративного бізнесу, що ці процеси нерідко

сприймаються як єдине ціле. Прагнення компаній підвищити ефективність ІС

стимулює поява більш нових апаратних і програмних засобів, що, у свою

чергу, підштовхують користувачів до подальшої модернізації ІС.

Зрозуміло, ця "кільцева гонка" не є самоціллю: завдяки їй

підприємці можуть більш адекватно реагувати на зміну ринкової кон'юнктури і

отримувати максимум прибутку при мінімальному ризику.

Логіка розвитку ІС в останні 30 років наочно демонструє ефект

маятника: централізована модель опрацювання даних на базі мэйнфреймов, що

домінувала до середини 80-х років, усього за декілька років уступила свої

позиції розподіленій архітектурі одноранговых локальних мереж (ЛС)

персональних комп'ютерів, але потім почалося поворотне прямування до

централізації ресурсів системи. Сьогодні в центрі уваги знаходиться

технологія "клієнт-сервер", що ефективно об'єднує гідності своїх

попередників.

Покоління ІС

Перше покоління ІС (1960-1970 р.) будувалося на базі центральних

ЕОМ за принципом "одне підприємство - один центр опрацювання", а в якості

стандартного середовища виконання додатків (функціональних задач) служила

операційна система фірми IВМ - МVS.

Друге покоління ІС (1970-1980 р.): перші кроки до децентралізації

ІС, у процесі якої користувачі стали просувати інформаційні технології в

офіси і відділення компаній, використовуючи міні-комп'ютери типу DЕС VАХ.

Паралельно почалося активне упровадження високопродуктивних СКБД типу DВ2 і

пакетів комерційних прикладних програм. Таким чином, кардинальним

нововведенням ІС цього покоління стала двух- і трьохуровнева модель

організації системи опрацювання даних (центральна ЕОМ - міні-комп'ютери

відділень і офісів) з інформаційним фундаментом на основі децентралізованої

бази даних і прикладних пакетів.

Третє покоління ІС (1980 - початок 1990-х рр.): бум розподіленого

мережного опрацювання, головною рушійною силою якого був масовий перехід на

персональні комп'ютери (ПК). Логіка корпоративного бізнесу зажадала

об'єднання розрізнених робочих місць у єдину ІС - з'явилися обчислюванні

мережі розподіленого опрацювання. Проте вже незабаром в однорангових

мережах стали виявлятися перші ознаки ієрархічності - спочатку у виді

виділених файлів-серверів, серверів преси і телекомунікаційних серверів, а

потім і серверів додатків. На якомусь етапі зростаючу потребу в

концентрації ресурсів ІС, відповідальних за адміністрування системи

(організацію обчислюванного процесу), підтримку корпоративної бази даних і

виконання пов'язаних із нею централізованих додатків, удалося задовольнити

в так називаній моделі "середнього калібру" за рахунок використання UNIХ-

серверов, що випускаються IВМ, DЕС, Hewlett-Packard, Sun і ін. Тому ринок

серверів став одним із самих динамічних секторів комп'ютерної індустрії.

При розвитку ІС третього покоління ідея чистого (однорангового)

розподіленого опрацювання помітно потьмяніла і поступилася місцем

ієрархічній моделі клієнт-сервер.

Четверте покоління ІС. Відмітні риси сучасних ІС, насамперед

ієрархічна організація, у котрої централізоване опрацювання і єдине

управління ресурсами ІС на верхньому рівні сполучиться з розподіленим

опрацюванням на нижньому, визначаються синтезом рішень, апробованих у

системах попередніх поколінь. Інформаційні системи четвертого покоління

акумулюють такі основні особливості:

> повне використання потенціалу настільних комп'ютерів і середовищ

розподіленого опрацювання; модульна побудова системи, що предполагає

існування багатьох різноманітних типів архітектурних рішень у рамках

єдиного комплексу;

> економія ресурсів системи (у самому широкому розумінні цього терміна) за

рахунок централізації збереження й опрацювання даних на верхніх рівнях

ієрархії ИС;

> наявність ефективних централізованих засобів мережного і системного

адміністрування (організації обчислюванного процесу), що дозволяють

здійснювати наскрізний контроль за функціонуванням мережі і управління на

всіх рівнях ієрархії, а також забезпечуючих необхідну гнучкість і

динамічну зміну конфігурації системи;

> різке зниження так називаних "схованих витрат" - експлуатаційних витрат

на утримання ІС, що включають витрати, що важко виділяються в явному

виді, що непросто передбачити в бюджеті організації (підтримка

функціонування мережі, резервне копіювання файлів користувачів на

віддалених серверах, настроювання конфігурації робочих станцій і

підключення їх у мережу, забезпечення захисту даних, відновлення версій

програмного забезпечення і т.д.).

Передбачається, що розвиток ІС четвертого покоління буде йти по

шляху однієї з трьох моделей: великий, середньої або малій.

По логіці даних моделей у структурі ІС повинні існувати один або

декілька "інформаційних вузлів концентрації" (ІВК), кожний із який об'єднує

апаратні і програмні засоби, призначені для ефективної підтримки роботи

кінцевих користувачів. З цією ж ціллю в подібних вузлових центрах системи

зосереджується спеціалізований персонал, що виконує функції системного

адміністрування, управління мережними ресурсами і технічною підтримкою.

Кінцеві користувачі працюють у середовищі локальних мереж, і їхні

індивідуальні додатки і дані максимально локалізуються на рівні станцій

клієнтів.

Залучення ресурсів вузла концентрації відбувається тільки в

рідкісних випадках, наприклад при зверненні до корпоративної бази даних або

резервному копіюванні файлів. [8, c. 25-27]

Щаблі автоматизації

Уявіть собі типове неавтоматизоване "соцпідприємство" - систему, у

якій усі документи (у тому числі внутрішні) існують у паперовому виді. На

"соцпідприємствах" була відсутня сама мотивація до оптимізації діяльності.

Втім, перші "капіталістичні" підприємства кінця 80-х років теж не

потребували особої автоматизації. Наявність персональних комп'ютерів на

таких підприємствах зовсім не означала їхньої автоматизації.

До середини 90-х років хазяїн неавтоматизированого підприємства

відчув необхідність хоча б часткової оптимізації діяльності і став

автоматизувати елементи виробничого процесу, фінансове урахування,

бухгалтерський облік, системи продажів і закупівель. Але це були острівці в

загальному потоку неавтоматизированой діяльності /мал.1.3/.

Мал. 1.3. Перший щабель автоматизації

В міру росту підприємства була потрібна автоматизація структур

більш високого порядку - усієї системи виробництва, усієї системи роботи з

постачальниками, усієї системи роботи з партнерами /мал. 1.4/.

Мал. 1.4. Другий щабель автоматизації

Подальше укрупнення діяльності підприємства потребує автоматизації

його організаційної структури /мал. 1.5/.

Мал. 1.5. Третій щабель автоматизації

Нарешті, автоматизація всього документообігу підприємства /мал.

1.6/ фактично ставить знак рівності між поняттями "підприємство" і

"інформаційна система".

Мал. 1.6. Останній щабель автоматизації

Необхідність консалтинга

Простота приведеної послідовності, що здається, спроможна ввести в

помилку. Наприклад, може здатися, що впровадження інформаційної системи

обмежується установкою комп'ютерів, мережного устаткування і деякого

програмного забезпечення. При цьому загальна вартість проекту як би

виходить рівною сумі вартостей указаных компонентів, що просто візмуть на

себе основну частину рутиних операцій, нічого не змінюючи в стилі роботи

керівництва і персоналу підприємства.

Але це не так. Навіть перший щабель автоматизації, хоча і дозволяє

застосувати типові рішення (бухгалтерське, торгове, фінансове програмне

забезпечення і т.п.), потребує роботи по впровадженню останніх. Вже на

другому щаблі необхідні ретельне передпроектне обстеження і консалтинг, і

чим "легше" віднесуться замовники і виконавці до цієї частини проекту, тим

тяжче їм буде працювати на стадії оптимізації оргштатної структури, що у

цьому випадку неминуче стане "прямою і безпосередньою погрозою" існуючим

методам керівництва підприємством.

Четверта стадія автоматизації підприємства - сама складна. Типових

рішень по документообігу все рівно що немає, упровадження будь-яких

існуючих пакетів трудоміско і потребує кропіткої попередньої роботи

системних аналітиків. Немає нічого надзвичайного в тому, що послуги

консультантів і системних аналітиків коштують дорожче, чим устаткування -

така світова практика. Комп'ютерна інформаційна система підприємства не

може бути річчю в собі, просто комплексом АРМів, зв’язаних, припустимо, із

єдиною базою даних, у цьому випадку вона мертва. На етапі консалтинга

повинні бути вироблені регламенти і посадові інструкції, що вдохнуть життя

в комп'ютерну інформаційну систему. Таким чином, корпоративна інформаційна

система - це комп'ютерна інформаційна система й організаційно-інформаційна

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


© 2010 Современные рефераты